تجهیزات پزشکی

786

در عصر حاضر با توجه به گسترش تکنولوژی نقش تجهیزات پزشکی در پیشگیری ، شناخت و درمان بیماری ها

بسیار حیاتی و ضروری است . به راستی که می توان گفت مهندسی پزشکی ، مهندسی زندگی است.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر