کارشناس مسؤل فرآورده های آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو خراسان شمالی با حضور در برنامه پزشک شما توضیحات مفصلی در خصوص شناسایی مواد بهداشتی مجاز و غیر مجاز ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، مهندس مریم اسماعیلی، کارشناس مسؤل فرآورده های آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو خراسان شمالی با حضور در برنامه پزشک شما توضیحات مفصلی در خصوص شناسایی مواد بهداشتی مجاز و غیر مجاز ارائه داد.

وی همچنین در خصوص فعالیت های غیر مجاز سالن های آرایشی بانوان نکاتی را بیان کرد.


از مجموع 4 رأی

فاقد نظر