معرفی همکاران غذا

2063

خانم دکتر طاهره عربی

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

تلفن: 05832248002   -  09153847282

ایمیل: arabi.tahereh@gmail.com

سابقه کاری : 17 سال

مقطع و رشته تحصیلی : دکتری علوم و صنایع غذایی

شرح وظایف : 

 • - نظارت بر اجراي قوانين و ضوابط فنی و بهداشتی فرآورده هاي خوراكی،آشاميدنی،آرایشی و بهداشتی

  - برنامه ریزي و نظارت بر فرایندهاي جاري همچون صدور مجوزها ، بازرسی از واحدهاي تحت نظر و اجراي طرحهاي كشوري

  - برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت بر اجراي صحيح برنامه هاي وزارت متبوع و سازمان غذا و دارو مطابق با برنامه هاي

  عملياتی و راهبردي در خصوص سلامت و ایمنی كالاهاي سلامت محور مرتبط

  - همكاري و تعامل مناسب با دستگاههاي اجرایی مرتبط با حوزه فعاليت

  - برنامه ریزي و نظارت بر پایش محصولات غير مجاز و پایش قاچاق كالاهاي سلامت محور

  - برنامه ریزي و نظارت بر توانمند سازي كارشناسان تحت نظر و مسئولين فنی

  - تدوین و اجراي برنامه ها و فعاليتهاي مناسب در راستاي اطلاع رسانی به آحاد جامعه در زمينه مواد خوراكی،آشاميدنی ،آرایشی

  و بهداشتی

  - نظارت بر واحدهاي تحت نظر و عملكرد مسئولين فنی واحدهاي توليدي

  - پيگيري امور مربوط به منابع انسانی،فيزیكی و تجهيزاتی مورد نياز مدیریت

  - همكاري و تعامل مناسب با سایر واحدهاي معاونت و دانشگاه در راستاي اهداف كلان وزارت متبوع و سازمان غذا و دارو

  - بررسی و اجراي راهكارهاي مناسب حمایت از توليد با كيفيت و ایمن مطابق مقررات

  - رسيدگی به شكایات مردمی در حوزه مواد خوراكی،آشاميدنی،آرایشی و بهداشتی

  - ارائه و اجراي راهكارهاي مناسب در زمينه مدیریت بهينه منابع ، اجراي الكترونيكی فرایندها و تكریم ارباب رجوع

  - برنامه ریزي و نظارت بر فرایند پاسخگویی مناسب و به موقع مدیران و كارشناسان تحت امر

  - پایش شبكه هاي بهداشت تحت پوشش استان طبق مقررات

  - شركت فعال در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی با هماهنگی مدیر مافوق

  - هماهنگی و نظارت جهت جمع آوري ،طبقه بندي ، تجزیه و تحليل و ارائه آمار و داده هاي حوزه مربوطه به مراجع ذیصلاح

  - ارتقاء كمی و كيفی خدمات حوزه مربوطه از طریق راهكارهاي مدیریتی همچون اصلاح فرایندها، نظام پيشنهادات و شفافيت

  فرایندها

  - انجام سایر امور مرتبط با نظر مافوق و طبق مقررات

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فریبا اعزازی                                                                                                    

عنوان شغلیکارشناس نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی

واحدهای تحت نظر:   

واحد های تحت نظر:

آرد - فرآورده های کنسروی -  بسته بندی زعفران - انواع نوشیدنی

شرح وظایف: 

- بازرس مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

- مسئول طرح غنی سازی آرد کارخانجات آرد خراسان شمالی

- مسئول تایید صلاحیت مسئولین فنی کارخانجات و کارگاههای مواد غذایی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

- کارشناس تخصصی حوزه غذایی و آشامیدنی کمیته فنی و قانونی معاونت

- رابط حلال مرکز تحقیقات حلال وزارت بهداشت در خراسان شمالی

- مدیر سامانه نرم افزاری FMS(سیستم مدیریت غذا)

- صادر کننده گواهی آموزشی مسئولین فنی

- مسئول آموزش و تایید صلاحیت مسئولین فنی استان 

- کارشناس صدور گواهی بهداشت صادرات

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 112

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهندس  اسماعیل رحمتی                                                                       

کارشناسی بهداشت محیط

عنوان شغلیکارشناس نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

واحدهای تحت نظر: 

واحد های تولید و بسته بندی سبزی،

واحد های تولید و بسته بندی کیک و کلوچه و شیرینی، نان حجیم و غیر حجیم

واحد های تولید و بسته بندی یخ

شرح وظایف  : 

 • بازرس از واحد های تحت پوشش

 • پیگیری صد.ور و تمدید پروانه های بهره برداری و پروانه های ساخت  بهداشتی
 • مسئول رسیدگی به شکایات مواد غذایی دارای پروانه بهداشتی
 • مسئول انجام طرح ملی پایش سموم و آفت کش ها در محصولات کشاورزی

       شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 116

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهندس مجتبی محمدی                                                                            

کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی

عنوان شغلی کارشناس نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی

واحدهای تحت نظر: 

 واحد های تولید و بسته بندی شکر پنیر و نبات - نقل - طعم دهنده های طبیعی

شرح وظایف  : 

 • بازرس نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
 • بررسی درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه های بهره برداری و پروانه های ساخت بهداشتی واحد های تولیدیمسئول کارگاه های تولیدی تحت پوشش
 • تدوین دستورالعمل حداقل ضوابط فنی و بهداشتی محصولات بومی استان
 • مسئول کارگاه های تولیدی تحت پوشش

      شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 117

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهندس حسین صادقی                                                                                  

کارشناس ارشد بهداشت مواد غذایی

عنوان شغلی : کارشناس نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی

واحد های تحت نظر:

واحد های تولید و بسته بندی عسل، قند و شکر،عرقیجات گیاهی، میوه خشک، برنج، رشته،ماکارانی، برگ شور و ...

شرح وظایف  : 

 • بازرس نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
 • بررسی درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه های بهره برداری و پروانه های ساخت بهداشتی واحد های تولیدیمسئول کارگاه های تولیدی تحت پوشش

      شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 118

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهندس فهیمه غفوری                                                                               

کارشناس علوم و صنایع غذایی

عنوان شغلی:

      کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

      مسئول دبیرخانه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور

واحد های تحت نظر:

 انواع عرقیات و گلاب - سردخانه مواد غذایی و آشامیدنی - سیلو گندم - انبارهای نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی و شرکت های پخش

شرح وظایف : 

 • بازرس مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 • بررسی درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه های بهره برداری و پروانه های ساخت بهداشتی واحد های تولیدی
 • مسئول دبیرخانه کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور
 • مسئول سامانه ترخیص گمرک
 •  بازرس قاچاق و سطح عرضه مواد غذایی و آشامیدنی

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 118

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهندس  سمیه شاه محمدی                                                                                 

کارشناسی ارشد شیمی آلی

عنوان شغلیکارشناس نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی

واحد های تحت نظر:

-واحد های تولید و بسته بندی

خیار شور - شکرپنیر و نقل - نشاسته و گلوتن

شرح وظایف:

 • بازرس مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 • بررسی درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه های بهره برداری و پروانه های ساخت بهداشتی واحد های تولیدی
 • مسئول شبکه ملی آزمایشگاهی اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 114

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهندس اعظم شاکری                                                                              

 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

عنوان شغلیکارشناس نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

واحد های تحت نظر:

بسته بندی ادویه - بسته بندی غلات و حبوبات

شرح وظایف  : 

 • بازرس مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 • بررسی درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه های بهره برداری و پروانه های ساخت بهداشتی واحد های تولیدی
 •  مسئول آمار، برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد استانی اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 •  مسئول برنامه کشوری پایش فرآورده های غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه( pms)
 • رابط آموزش اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 •  رابط روابط عمومی اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 115

---------------------------------------------------------------------------------------------

مهندس مریم رضایی

 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

عنوان شغلیکارشناس نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

واحد های تحت نظر:

بسته بندی ادویه - بسته بندی غلات و حبوبات

شرح وظایف  : 

 • بازرس مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 • بررسی درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه های بهره برداری و پروانه های ساخت بهداشتی واحد های تولیدی
 •  مسئول آمار، برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد استانی اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 •  مسئول برنامه کشوری پایش فرآورده های غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه( pms)
 • رابط آموزش اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 •  رابط روابط عمومی اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 115

---------------------------------------------------------------------------------------------

مهندس مریم صباغیان

 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

عنوان شغلیکارشناس نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

واحد های تحت نظر:

بسته بندی ادویه - بسته بندی غلات و حبوبات

شرح وظایف  : 

 • بازرس مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 • بررسی درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه های بهره برداری و پروانه های ساخت بهداشتی واحد های تولیدی
 •  مسئول آمار، برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد استانی اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 •  مسئول برنامه کشوری پایش فرآورده های غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه( pms)
 • رابط آموزش اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 •  رابط روابط عمومی اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 115

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
از مجموع 18 رأی

فاقد نظر