معرفی واحد مدیریت دارو و مواد تحت کنترل

1005

مدیریت دارو و مواد تحت کنترل در زمینه سیاست گذاری و نظارت برروند تدارک و توزیع دارو ، اجرا و اعمال ضوابط و مقررات صدورمجوز داروخانه ها و شرکتهای پخش دارو و صدور پروانه ها، کنترل و بازرسی از داروخانه هاوشرکت های پخش دارو در استان فعالیت دارد. در حال حاضر این مدیریت دارای واحدهای زیرمی باشد:

 

*واحد نظارت بر امور داروخانه ها و شرکت های پخش دارویی

*واحد نظارت بر داروخانه های بیمارستانی

*واحد نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

*واحد نظارت بر داروهای مخدر و مواد تحت کنترل

*واحد تدارک و توزیع دارو

*واحد مساعدت دارویی بیماران خاص و صعب العلاج
از مجموع 8 رأی

فاقد نظر