معرفی همکاران آزمایشگاه

1692

مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

مهندس احمد یزدانی                                                                                             

مدیر آزمایشگاه غذا و دارو

تلفن 09155840250  - 05832248002

ایمیل Yazdani_a_h@yahoo.com

سابقه کاری 27 سال

مقطع و رشته تحصیلی: ارشد علوم و صنایع غذایی

شرح وظایف :

1-   نظارت بر امور مدیریتی و فنی آزمايشگاه

2-    اطمينان از تحقق كامل سيستم مدیریت كيفيت

3-   برقرار نگاه داشتن ارتباط ميان آزمايشگاه و بخشهاي ديگر سازمان(واحدهای خدمات پشتیبانی)

4-   مديريت بر منابع انساني  (اعم از نیازمندیهای آموزشی ، انگیزشی، جذب و رهایی و .....)

5-   تدوین و ابلاغ شرح وظایف واختیارات کارکنان

6-بازدید از آزمایشگاه های همکار و واحد های تولیدی استان

---------------------------------------------------------------------------

همکاران واحد شیمی آزمایشگاه


مهندس  طیبه جعفریان                                                                                                      

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

سمتمدیر فنی بخش شیمی

شرح وظایف :

 • نظارت بر اقدامات اجرايي و فنی بخش شیمی
 • سازماندهي امور فنی آزمايشگاه       
 • بررسی فرم ساخت های واحد های تولیدی استان
 • تشخيص نيازهاي آموزشي كاركنان و انعكاس به مدير آزمايشگاه
 • تفسیر نتایج آزمون
 • بازدید از آزمایشگاه های همکار و واحد های تولیدی استان
 • رابط بازدید از کارخانه ها و واحد های تولیدی استان

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهندس فریبا اعزازی بجنوردی                                                                               

لیسانس شیمی محض

سمت : کارشناس فنی بخش شیمی

شرح وظایف:

 • انجام آزمون بر اساس روشها و دستورالعمل هاي كاري
 • اطمينان از دقت و صحت آزمون
 • ثبت نتایج آزمونها
 • بررسی فرم ساخت های واحد های تولیدی استان
 • بازدید از آزمایشگاه های همکار و واحد های تولیدی استان             

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 142

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهندس مریم رضایی                                                                                                

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

سمت :  کارشناس فنی بخش شیمی

شرح وظایف:

 • انجام آزمون بر اساس روشها و دستورالعمل هاي كاري
 • اطمينان از دقت و صحت آزمون
 • ثبت نتایج آزمونها
 • بررسی فرم ساخت های واحد های تولیدی استان
 • بازدید از آزمایشگاه های همکار و واحد های تولیدی استان             
 • رابط آموزشی

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 142

---------------------------------------------------------------------------

همکاران واحد میکروبی آزمایشگاه


مهندس ناهید قدرتی                                                                                               

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

سمت : مدیر فنی بخش میکروبی

شرح وظایف:

 • نظارت بر اقدامات اجرايي و فنی بخش میکروبی
 • سازماندهي امور فنی آزمايشگاه
 • بررسی فرم ساخت های واحد های تولیدی استان
 • تشخيص نيازهاي آموزشي كاركنان و انعكاس به مدير آزمايشگاه
 • تفسیر نتایج آزمون
 • بازدید از آزمایشگاه های همکار و واحد های تولیدی استان
 • رابط ارزیابی عملکرد

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 143

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

مهندس شهرزاد قدوسی                                                                                                                                    

 

لیسانس علوم آزمایشگاهی

سمت :  کارشناس فنی بخش میکروبی

شرح وظایف:

 • انجام آزمون بر اساس روشها و دستورالعمل هاي كاري
 • اطمينان از دقت و صحت آزمون           
 • ثبت نتایج آزمونها
 • رابط روابط عمومی

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 143

---------------------------------------------------------------------------

همکاران واحد آنالیز دستگاهی


 

مهندس الهام الهی باغان                                                                                        

لیسانس علوم و صنایع غذایی

سمت :  کارشناس فنی بخش آنالیز دستگاهی

شرح وظایف: 

 • انجام آزمون بر اساس روشها و دستورالعمل هاي كاري
 • اطمينان از دقت و صحت آزمون           
 • ثبت نتایج آزمونها
 • بررسی فرم ساخت های واحد های تولیدی استان
 • بازدید از آزمایشگاه های همکار و واحد های تولیدی استان
 • مدیر کنترل کیفی

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 146

---------------------------------------------------------------------------

 

مهندس  داود افشار                                                                                                                 

کارشناس ارشد شیمی دارو

سمت: کارشناس فنی بخش آنالیز دستگاهی

شرح وظایف : 

 • انجام آزمون بر اساس روشها و دستورالعمل هاي كاري
 • اطمينان از دقت و صحت آزمون           
 • ثبت نتایج آزمونها
 • بررسی فرم ساخت های واحد های تولیدی استان
 • بازدید از آزمایشگاه های همکار و واحد های تولیدی استان

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 146

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

همکاران واحد دبیرخانه و پذیرش نمونه آزمایشگاه


 منصوره سلطانی                                                                                                    

 

فوق دیپلم مددکاری اجتماعی

سمت: مسئول دبیرخانه آزمایشگاه

شرح وظایف :

 • انجام مراحل پذيرش آزمون
 • برچسب گذاری و کد گذاری نمونه ها
 • ارجاع نمونه های دریافتی به بخش مربوطه یا آزمایشگاه همکار(خارج یا داخل استان) در صورت لزوم
 • پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی  141

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 خدیجه حمیدی                                                                                                         

لیسانس بهداشت عمومی

سمت: مسئول پذیرش نمونه آزمایشگاه

شرح وظایف:

 • انجام مراحل پذيرش آزمون
 • برچسب گذاری و کد گذاری نمونه ها
 • ارجاع نمونه های دریافتی به بخش مربوطه یا آزمایشگاه همکار(خارج یا داخل استان) در صورت لزوم
 • پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی  144

 
از مجموع 8 رأی

فاقد نظر