معرفی همکاران فرآورده های سنتی

1076

دکتر فاطمه کلاته                                                                                                                    

دکتری داروسازی

سمت: رئیس اداره نظارت وارزیابی فرآورده های طبیعی ،سنتی و مکمل

شرح وظایف :

-برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی

-برگزاری گشت های مشترک از مراکز تحت نظارت

-بازرسی از مرکز درمانی تحت پوشش درخصوص پروژه ساماندهی زنجیره تامین فرآورده‌های ویژه متابولیک و اجرای موفق گام نهایی روند مذکور

-بازرسی از شرکت های پخش فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

-ارسال پرونده تخلفات عطاری‌ها، باشگاه‌ها و مراکز غیرمجاز عرضه مکمل‌های ورزشی به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول دستور قضایی مربوطه

- امحاء داروهای قاچاق مکشوفه عطف به دستور قضایی

-دریافت و بررسی شکایت‌های واصله تلفنی و حضوری از عطاری‌ها، باشگاه‌ها، مراکز غیرمجاز عرضه فرآورده‌های طبیعی و...

 

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 111

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دکتر نازنین افضلی                                                                                                   

دکترای داروسازی

سمت: کارشناس نظارت بر فراورده طبیعی، سنتی و مکمل

شرح وظایف:

1. بازرسی از مراکز تحت پوشش اداره نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

2. پیگیری امور مربوط به درخواست ثبت شرکت های بسته بندی و فراوری گیاهان دارویی

3. آموزش

4. پاسخگویی و ارجاع کارشناسی پرونده های مربوط قاچاق به مقام قضایی

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 128

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زهرافرخنده خواه                                                                                                      

لیسانس پرستاری

سمت: کارشناس دارودرحوزه طب سنتی

شرح وظايف :

1 – كاربر سامانه شيرخشك هاي رژيمي و متابوليك  (سامانه حامي ) و پيگيري موارد مربوطه

2- كاربر سامانه شيرخشك هاي رژيمي ، غذاهاي ويژه مشمول ارز دولتي و پيگيري موارد مربوطه

3-  توزيع كوپن هاي شيرخشك يارانه اي و نظارت بر مصرف و توزيع آنها در داروخانه ها

4- بازرسي از مراکز تحت نظارت اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل در  سطح استان

5-ارائه گزارش آماري بصورت ماهيانه يا فصلي بر حسب نياز

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 124

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مرضیه رحیمی                                                                                                      

لیسانس پرستاری

سمت: کارشناس نظارت بر طب سنتی

شرح وظايف :

1 – كاربر سامانه شيرخشك هاي رژيمي و متابوليك  (سامانه حامي ) و پيگيري موارد مربوطه

2- كاربر سامانه شيرخشك هاي رژيمي ، غذاهاي ويژه مشمول ارز دولتي و پيگيري موارد مربوطه

3-  توزيع كوپن هاي شيرخشك يارانه اي و نظارت بر مصرف و توزيع آنها در داروخانه ها

4- بازرسي از مراکز تحت نظارت اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل در  سطح استان

5-ارائه گزارش آماري بصورت ماهيانه يا فصلي بر حسب نياز

شماره تماس : 5-32248001-058 داخلی 124
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر