معرفی واحد تجهیزات پزشکی

969

شرح وظايف اداره تجهيزات پزشكي

....................................................................................

  •  ارتباط با اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
  •  تجهیز مراکز آموزشی درمانی و بخشهای جدیدالتاسیس
  •  ارزشیابی مسئولین تجهیزات پزشکی مراکز درمانی خصوصی و دولتی به همراه گروه ارزشیابی
  •  برگزاری دوره های آموزشی نگهداری و کاربری صحیح تجهیزات پزشکی
  •   مستند سازی و نگهداری آمار و اطلاعات تجهیزات پزشکی
  •  نظارت بر نگهداری  پیشگیرانه و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
  •  بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تابعه
  •   نظارت بر  اجرای صحیح ضوابط تهیه و عرضه تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و دولتی و خصوصی و واحدهای صنفی  

 

                                            
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر