تماس با ما

906

آدرس: بجنورد- خیابان چمران 23- معاونت غذا و دارو

تلفن:     05832248001

داخلی مدیریت: 160

داخلی کارشناسان: 161-162

فکس معاونت: 2247202-0583

Email : BME.Bojnord@gmail.com

                                                 
از مجموع 14 رأی

فاقد نظر